Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

 

Dyrekcja MSCZ uprzejmie informuje, że na tej stronie internetowej dostępny jest Poradnik e-recepta, pytania i odpowiedzi (wydanie I), autorstwa Ministerstwa Zdrowia.

Zachęcamy wszystkich pracowników medycznych do zapoznania się z udostępnionym dokumentem.

 http://ezdrowie.gov.pl/e-recepta-pytania-i-odpowiedzi

 

 

W imieniu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza informuję, iż w celu ułatwienia przekazywania wniosków przez Pacjentów oraz Pracowników do Zespołu ds. Etyki działającego w MSCZ, zostały stworzone dwie możliwości ich przekazywania, tj.:

  1. Wysyłając na dedykowany adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub
  2. W sposób tradycyjny, tj. pisemnie, w zaklejonej kopercie, adresowanej do Zespołu ds. Etyki w Kancelarii MSCZ 

 

 ♦

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w wyniku  konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na realizatorów zadań publicznych  Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego, p.n.: "Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza" zostało wyłonione jako realizator powyższego zadania.

W ramach zawartej umowy dotacji nr W/UMWM/ZD/3902/2020 z dnia 12 października 2020 r. zostały zrealizowane filmy edukacyjno-informacyjne, dotyczące zdrowia psychicznego (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, stres, nadużywanie alkoholu), które są dostępne poprzez poniższy link:

 

 

Zaburzenia lękowe - https://www.youtube.com/watch?v=sI29QVzr0BU

Schizofrenia - https://www.youtube.com/watch?v=RO8l-PFjNvg

Problemy związane z nadużywaniem alkoholu - https://www.youtube.com/watch?v=t6EEFyEOxyw

Kryzys - https://www.youtube.com/watch?v=Vwhy1U0k-qU

Depresja - https://www.youtube.com/watch?v=7v1e4tALdjw

 ♦

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r., Prawo atomowe (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1792 z późn. zm.).

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty RTG posiadają wymagane prawem zezwolenia.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

        dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych.

Średnia wartość zmierzonej w okresie od 10.2019 do 10.2020 r. dawki nie przekroczyła 0,5mSv.

   pomiary osłon stałych gabinetu wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r., w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego  (Dz.U z 2005, Nr. 20, poz.168) - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

         na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność

w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi

i środowisko.

         Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych. 

 ♦

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie informuje, że badania rezonansu magnetycznego (MRI) będą wykonywane od dnia 5 października 2020 r.

 

 Informacja dla Pacjentów MSCZ oraz ich bliskich

 

W związku z ogłoszeniem przez administrację publiczną złagodzenia przepisów dotyczących funkcjonowania w przestrzeni publicznej wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 oraz Rekomendacjami Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, 

od dnia 04.06.2020r. w sytuacjach szczególnych, po wyrażeniu zgody przez Lekarza Kierującego Oddziałem/ Kierownika Oddziału dopuszcza się obecność:

·         osób bliskich dla pacjenta,

·         przedstawicieli organów administracji publicznej sprawujących nadzór i kontrolę oraz innych podmiotów, których uprawnienia wynikają z prawa powszechnie obowiązującego,

·         konsuli,

·         przedstawicieli ambasad.

 

Lekarze Kierujący Oddziałem/ Kierownicy Oddziału wyznaczają miejsce i rodzaj środków ochrony indywidualnej dla pacjenta oraz pozostałych osób wymienionych powyżej.

Wszystkie osoby odwiedzające zobowiązane są do mycia i odkażania rąk oraz stosowania obowiązujących w Oddziałach MSCZ zasad sanitarno- epidemiologicznych.

Nadal zostaje utrzymany do odwołania zakaz:

·         udzielania przepustek,

·         wychodzenia pacjentów poza teren Szpitala.

podziekowani

 Informacja dla Pacjentów MSCZ oraz ich bliskich


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2,
Dyrekcja MSCZ informuje, że do odwołania:
•    został wprowadzony zakaz poruszania się po terenie osób nie będących pracownikami,
  •    w związku z powyższym, zaopatrzenie Pacjentów w artykuły pierwszej potrzeby przez rodziny i opiekunów, odbywa się we wszystkie dni tygodnia w następujących godzinach:


 -  10:00 - 12:00 
-  15:00 - 17:00


Artykuły pierwszej pomocy przekazywane pacjentom powinny być umieszczone w foliowej torbie, opisanej imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz numerem Oddziału. Tak przygotowane paczki należy przekazać pracownikowi Oddziału w wyznaczonych godzinach. Osoba przekazująca winna mieć założoną maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe. Nie zastosowanie się do tego wymogu uniemożliwi przyjęcie paczki.

Informacja dla Pacjentów MSCZ oraz ich bliskich


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2,
Dyrekcja MSCZ uprzejmie informuje o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego,
przez wszystkie osoby które go potrzebują, w formie teleporady realizowanej
od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14.00
pod numerem telefonu: (22) 739-14-26

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników, od dnia 3 kwietnia 2020r. do odwołania, Kasa Szpitalna będzie nieczynna.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy MSCZ:

BNP Paribas S.A. PL  53 1600 1374 1839 1479 2000 0001 

 Centrum Zdrowia Psychicznego uprzejmie prosi, aby pacjenci zgłaszali się

tylko  i wyłącznie w nagłych przypadkach.

W sprawach dotyczących recept, oraz leków prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 739 14 26.

 

Zmiana organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

1. Ze  względu  na  potrzebę  zapobiegania,  przeciwdziałania  i  zwalczania  COVID–19 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zmiana ta polega na ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

2. Realizacja świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej dotycząca ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będzie realizowana w dalszym ciągu, przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada).

3. W trakcie teleporady musi być przeprowadzona wstępna kwalifikacja dotycząca ryzyka zakażenia koronawirusem.

4. W zakresie teleporady możliwym jest:
    a) uzyskanie porady lekarskiej,
    b) wystawienie e-recepty
,
    c) wystawienie e- zwolnienia lekarskiego,
    d) wystawienie innych niezbędnych dokumentów wynikających z teleporady.

5. W każdym przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego z wykorzystaniem teleporady należy dokonać oceny i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyko dotyczące stanu zdrowia pacjenta oraz prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

6. W sytuacji, gdy status medyczny pacjenta wymagać będzie wizyty w poradni (kontakt bezpośredni), termin wizyty powinien zostać ustalony z podaniem dnia i godziny. 

 

Dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza  w Pruszkowie informuje, iż umowa z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie neurologii i udarów, realizowana przez MSCZ, nie została przedłużona na kolejny okres w związku z tym  działalność ww. oddziału została zakończona z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4

ZATRUDNI

 -----

Ratowników Medycznych i Sanitariuszy

do pracy w Izbie Przyjęć i oddziale Psychiatrii Sądowej i do pracy w grupie interwencyjnej.

Z uwagi na specyfikę oddziału preferowane zatrudnienie mężczyzn.

 

Praca w systemie zmianowym wg grafików.

Warunki zatrudnienia do omówienia w Dziale Kadr MSCZ osobiście (05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4) lub telefonicznie pod nr telefonu 22 739-12-17.
 

  -----

LEKARZY SPECJALISTÓW PSYCHIATRII

oraz lekarzy w trakcie specjalizacji

 do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych  Szpitala.

Proponujemy dowolną formę zatrudnienia oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy

prosimy o kontakt pod nr telefonu:

Sekretariat  szpitala              22 739-10-35

Dział Kadr                             22 739-12-17

 

lub przesłanie oferty na adres:

 

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „W trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji.”

 

-----

PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARZY

 Oferujemy:

– pracę na umowę o pracę

– lub na umowę kontraktową ( 50-54 zł./godz.) wymiar miesięczny czasu pracy do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o kontakt pod nr telefonu 22/ 758-63-71 lub przesłanie CV na adres Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Informacje u Pielegniarki Naczelnej nr tel. 22/ 739-10-33, kom 607 805 893

lub Kierownika Działu Kadr tel 22/ 739 12 17

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „W trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji.”

 

 INFORMACJA

Dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie informuje, że mające status organizacji pożytku publicznego TOWARZYSTWO AMICI DI TWORKI nie jest w żaden sposób związane z funkcjonowaniem naszego Szpitala. 

TOWARZYSTWO AMICI DI TWORKI mimo nazwy sugerującej współpracę z naszą placówką oraz wprowadzających w błąd informacji znajdujących się w Internecie, nie ma siedziby w naszym Szpitalu, nie wykonuje na jego rzecz żadnych czynności, jak również nie przekazuje na funkcjonowanie Szpitala żadnych środków finansowych.

W związku z powyższym, wszelkie darowizny oraz inne formy dofinansowania działalności TOWARZYSTWA AMICI DI TWORKI, w tym również te przekazane w drodze 1 % podatku, nie stanowią wsparcia dla naszej placówki i nie wpływają w żaden sposób na jej funkcjonowanie.

   
    

    
Akredytacja Ministra Zdrowia

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

w dniu 22.09.2015 roku uzyskało Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia

w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej.

W procesie akredytacji Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia skorzystało z projektu "Bezpieczny Szpital – Bezpieczny pacjent"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

 

 

W 2019 roku Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia przeszło pozytywnie kolejny Przegląd Akredytacyjny,  przeprowadzony przez Zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

W oparciu o decyzję Rady Akredytacyjnej, Minister Zdrowia ponownie przyznał

Certyfikat Akredytacyjny na kolejne 3 lata.

Certyfikat Akredytacyjny jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń.

16 maja 2019 roku Minister Zdrowia podpisał Certyfikat nr: 2019/27 potwierdzając tym samym, że Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia,

nadal spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego.

Misja: Przyjazny Szpital

    

 

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia popiera strategię Ministerstwa Zdrowia realizowaną w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019. Program realizuje strategię antykorupcyjną.

Jego celem jest ograniczenie poziomu korupcji przez: wzmocnienie działań zapobiegawczych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej, zwiększenie skuteczności zwalczania korupcji.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, (M.P. poz. 299). 

 

 

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości