Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

 

Szybki PIT

Administracja podatkowa od połowy marca 2015r. uruchamia nową usługę:

„Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (pre-filled tax return – PFR)".

      Udostępnienie usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej administracji podatkowej.

      Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1563), która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

     Kampania Szybki PIT ma na celu promowanie i utrwalanie w świadomości podatników praktyk i działań realizowanych przez Administrację Podatkową, pomagających w wypełnieniu obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego.

     Ma również na celu wypromowanie nowych usług oferowanych podatnikom od 2015r.

 

Dla rozwoju Mazowsza

Projekt:

1. „Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) – utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie”

W ramach zrealizowanego projektu uruchomiono w dniu 01.08.2014 r nowe powierzchnie medyczno – diagnostyczne, w tym pracownię rezonansu magnetycznego wyposażoną w 3T aparat MRI. Centrum Radiologii oraz Oddział VIIA Ogólnopsychiatryczny, które spełniają nowoczesne standardy umożliwiające świadczenie mieszkańcom Mazowsza wysokiej jakości usług medycznych w zakresie psychiatrii i diagnostyki obrazowej.

2. „Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie”.

W ramach realizowanej inwestycji poprawie ulegną możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie psychiatrii.

Aktualnie rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.


 


 

 

 

 


Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent”


Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (MSCZ)  przystąpiło do projektu „Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest nadzorowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, które jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.


   

 

 

 
 

Strona głowna
Praca Praca
Administracja
Izba Przyjęć
Opieka Stacjonarna
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Klinika Psychiatrii
Informacje
Szkolenia, Staże i Specjalizacje
Wydarzenia
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Inne
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta
Terapia zajęciowa
Pałacyk nad Utratą
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Usługi
Laboratorium
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Inne
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy